پرتاب ده ها هزار خرس عروسکی به زمین هاکی

......

پس از لحظه ای دیدنی در مهمترین مسابقه ی فصل هاکی تماشاگران هزاران خرس عروسکی را به زمین پرتاب کردند!