پرش با سه چرخه از روی دو آسمانخراش (دوبله)

قدیم ها به راحتی می شد از روی پشت بامی به پشت بامی دیگر پرید. اما پریدن از بام یک آسمانخراش به پشت بام یک ......

قدیم ها به راحتی می شد از روی پشت بامی به پشت بامی دیگر پرید. اما پریدن از بام یک آسمانخراش به پشت بام یک آسمانخراش دیگر از آن کارهای پرمخاطره و هیجان انگیزیست که نفس آدم را بند می آورد. ببینید و مراقب بند آمدن نفس تان باشید! 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس