پرش های دیوانه وار از صخره 150 متری

گروه سوپر ترامپ که با اجراهای ترسناک و دلهره آور در ورزش های اکستریم بسیار معروف شده این بار صخره ای 150 متری را برای برنامه خود انتخاب کرده است ......

گروه سوپر ترامپ که با اجراهای ترسناک و دلهره آور در ورزش های اکستریم بسیار معروف شده این بار صخره ای 150 متری را برای برنامه خود انتخاب کرده است. با این گروه شجاع همراه باشید.