پروفایل بازیکنان؛ «ایوو کارلوویچ»

ایوو کارلوویچ تنیس باز اهل کرواسی است که با 2 متر و 11 سانتیمتر یکی از بلندقد ترین بازیکنان تاریخ تنیس است ......

ایوو کارلوویچ تنیس باز اهل کرواسی است که با 2 متر و 11 سانتیمتر یکی از بلندقد ترین بازیکنان تاریخ تنیس است. سرویس ها او مشهور است و او رکورد سریع ترین سرو در تنیس را در اختیار دارد.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس