پروفایل بازیکنان؛ «خوان-مارتین دل پوترو»

خوان مارتین دل پوترو ملق به دلپو تنیس باز اهل آرژانتین است. بزرگترین دستاورد او قهرمانی در گرند اسلم US O ......

خوان مارتین دل پوترو ملق به «دلپو» تنیس باز اهل آرژانتین است. بزرگترین دستاورد او قهرمانی در گرند اسلم US Open در سال 2009 است. او پس از چندین سال غیبت دوباره به مسابقات تنیس آزاد فرانسه باز گشته است.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس