پست احساسی فرهاد مجیدی برای مرحوم حجازی

فرهاد مجیدی، چهره محبوب آبی های پایتخت در اینستاگرام خود پست احساسی برای مرحوم ناصر حجازی منتشر کرد....

فرهاد مجیدی، چهره محبوب آبی های پایتخت در اینستاگرام خود پست احساسی برای مرحوم ناصر حجازی منتشر کرد.

به گزارش مدال، مجیدی نوشت: این روزها که مربی ام، بیش از همه ی مواقع، به ناصر حجازی فکر می کنم، به رفتار و منش اش به عنوان یک سرمربی، یک بزرگ و یک انسان.
سعی می کنم به خاطر بیاورم که با بازیکن، حریف، طرفدار و مردم عادی چگونه رفتار می کرد.
جان کلام زندگی اش این بود «از اصول زندگی تان کوتاه نیایید و سر خم نکنید.» در دوران ورزشی اش بارها به خاطر پایداری در این اصول، به قول خودش مردانگی اش را به حراج نگذاشته بود و فرصت هایی که دیگران برایش سر و دست می شکستند را رد کرده بود.
ناصر حجازی، اهل مداخله در سیاست بود، سعی می کرد صدای بخش فرودست جامعه اش باشد و زبان سرخش بارها کار دست او داده بود. هیچ چیز برایش ارجمند تر از عزت نفس نبود، خودش در جایی گفته بود، در هند و بنگلادش روزی یک وعده غذا می خورده اما ترجیح می داده که جلوی کسی تعظیم نکند.
نسل ها می آیند و می روند و همه مان در تاریخ گمنام خواهیم شد. آن چه باقی می ماند، خاطره ای گنگ از مردان بزرگ است، بی گمان عده ی کثیری به نیک نفسی ناصر حجازی شهادت خواهند داد.

پست احساسی فرهاد مجیدی برای مرحوم حجازی