پشت صحنه «رولان گاروس» 2017 (2)

در دومین قسمت پشت صحنه مسابقات رولان گاروس سری به محل اقامت مردان و زنان می اندازیم و با رافائل نادال همراه می شویم ......

در دومین قسمت پشت صحنه مسابقات رولان گاروس سری به محل اقامت مردان و زنان می اندازیم و با رافائل نادال همراه می شویم.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس