پشت صحنه سفر مودریچ برای بردن توپ طلا

باشگاه رئال در ویدئویی پشت صحنه سفر مودریچ به فرانسه برای شرکت در مراسم توپ طلا را منتشر کرده است ......

باشگاه رئال در ویدئویی پشت صحنه سفر مودریچ به فرانسه برای شرکت در مراسم توپ طلا را منتشر کرده است.