پنج گل برتر هفته 36 «لوشامپیونه»

از کاشته های بی نظیر دیمیتری پایه و آنخل دیماریا تا شوت مهارنشدنی ریکاردو پریرا پنج گل برتر هفته سی و ششم لوشامپیونه تقدیم تان می شود ......

از کاشته های بی نظیر دیمیتری پایه و آنخل دیماریا تا شوت مهارنشدنی ریکاردو پریرا پنج گل برتر هفته سی و ششم لوشامپیونه تقدیم تان می شود.

تگ ها


فوتبال