پیروانی پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد

افشین پیروانی پیشنهاد مدیریت در باشگاه پرسپولیس را رد کرد....

افشین پیروانی پیشنهاد مدیریت در باشگاه پرسپولیس را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مدال،افشین پیروانی پیشنهاد عضویت در هیات مدیره را قبول نکرد  و برای بازگشت به پست قبلی خودش اعلام آمادگی کرد.این اتفاق زمانی جالب می شود که عضویت در هیات میره پرسپولیس به پیروانی  پیشنهاد می شود اما در گزینه های سرپرستی تیم جایی ندارد.