پیش‌بینی مبارزه حبیب – کانر در بازی UFC 3

در آستانه مبارزه حبیب نورماگومدوف و کانر مکگرگور در یوافسی 229، در این ویدیو نگاهی داریم به شبیهسازی مبارزه این دو نفر در بازی UFC 3 ......

در آستانه مبارزه حبیب نورماگومدوف و کانر مک‌گرگور در یو‌اف‌سی 229، در این ویدیو نگاهی داریم به شبیه‌سازی مبارزه این دو نفر در بازی UFC 3.

تگ ها


رزمی گیم مبارزه مک‌گرگور حبیب ویدئو هنرهای رزمی ترکیبی