چالش جعبه داغ مدال‌ شو با مرتضی فنونی زاده/ویدیو

این بار بازیکن سابق پرسولیس مهمان جعبه داغ مدال‌ شو است....

شما فکر می کنید مرتضی فنونی زاده به چند تا از سوال های جعبه داغ مدال‌شو پاسخ می ده؟