چالش ضربات کاشته به سبک فیفا 18 با گوتزه و دوستان

ستارههای دورتموند در چالش ضربات کاشته به سبک فیفا 18 شرکت کردهاند. ببینیم کدامشان امتیاز بیشتری میآورد ......

ستاره‌های دورتموند در چالش ضربات کاشته به سبک فیفا 18 شرکت کرده‌اند. ببینیم کدام‌شان امتیاز بیشتری می‌آورد.

تگ ها


گیم ماریو گوتزه بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال