چرا تیمو ورنر بهترین بازیکن آلمان است؟

سه دلیل برای اثبات شایستگی ورنر...

مروری بر سه ویژگی خاص ورنر که او را به بهترین بازیکن فعلی آلمان بدل کرده است.