چرا په په بشیکتاش را به پاری سن ژرمن ترجیح داد؟

په په ، مدافع سابق رئال مادرید، حضور در بشیکتاش را به پاری سن ژرمن ترجیح داد که این موضوع با تعجب فوتبالدوستان همراه شده است ......

په په ، مدافع سابق رئال مادرید، حضور در بشیکتاش را به پاری سن ژرمن ترجیح داد که این موضوع با تعجب فوتبالدوستان همراه شده است.

به گزارش مدال به نقل از ورزش سه: په په ، مدافع سابق رئال مادرید، حضور در بشیکتاش را به پاری سن ژرمن ترجیح داد که این موضوع با تعجب فوتبالدوستان همراه شده است.

پاری سن ژرمن به جذب په په بسیار نزدیک بود ولی در نهایت این بازیکن سر از لیگ ترکیه و تیم بشیکتاش در آورد. همین موضوع باعث شد تا این سوال در ذهن فوتبال دوستان به وجود بیاید که چرا پاری سن ژرمن در نهایت نتوانست مدافع پرتغالی را جذب کند و چرا په په بشیکتاش را به آنها ترجیح داد.

طبق ادعای ESPN، آنترو هنریکه، مدیر ورزشی جدید پاری سن ژرمن پیشنهادی دو ساله به په په ارائه کرده بود ولی مدافع پرتغالی از آنها خواسته بود که حضور او در ترکیب اصلی را تضمین کنند که پاری سن ژرمن قادر به ارائه چنین تضمینی نبود. همین موضوع باعث شد تا په په در تصمیم خود برای حضور در پاریس تجدید نظر کند و راهی لیگ ترکیه شود.

با حضور تیاگو سیلوا و مارکینیوش در عمق خط دفاعی پاری سن ژرمن، نیمکت نشینی هر کدام از این دو می توانست انتقادات و حواشی بسیاری برای پی اس جی به وجود بیاورد. از همین رو به نظر هنریکه تشخیص داده که عدم جذب په په بیشتر به سود باشگاه خواهد بود.

 

تگ ها


اخبار روز بشیکتاش فوتبال