چرخش بطری و پشتک همزمان!

پسری خلاق همزمان که بطری را میچرخاند، خودش هم پشتک وارو زده و تماشاگرانش را غرق شگفتی میکند ......

پسری خلاق همزمان که بطری را می‌چرخاند، خودش هم پشتک وارو زده و تماشاگرانش را غرق شگفتی می‌کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس