چشم انداز فوق العاده ورزشگاه «رولان گاروس» در شب

پس از پایان بازی در طول روز وترک بازیکنان و تماشاگران از ورزشگاه چه اتفاقی می افتد؟ آشکار شدن زیبایی های رولان گاروس در شب را در این ویدیوببینید ......

پس از پایان بازی در طول روز وترک بازیکنان و تماشاگران از ورزشگاه چه اتفاقی می افتد؟ آشکار شدن زیبایی های رولان گاروس در شب را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس