چند بار تمرین در هفته برای من مناسب است؟

همه این سوال را از خودشان می پرسند که چند بار تمرین در هفته برای من مناسب است؟ یا آیا اگر دفعات تمرینم را زیاد کنم نتیجه بهتری خواهم گرفت یا نه؟ برای اینکه بفهمید چند بار تمرین در هفته برای شما مناسب است و چطور می توانید عملکرد خودتان را به حداکثر برسانید این ویدئو را ببینید ......

همه این سوال را از خودشان می پرسند که چند بار تمرین در هفته برای من مناسب است؟ یا آیا اگر دفعات تمرینم را زیاد کنم نتیجه بهتری خواهم گرفت یا نه؟ برای اینکه بفهمید چند بار تمرین در هفته برای شما مناسب است و چطور می توانید عملکرد خودتان را به حداکثر برسانید این ویدئو را ببینید. 

تگ ها


بدنسازی بدنسازی