چهارمین مدال کاروان ایران توسط رضایی

با برتری قاسم رضایی مقابل كشتی گیر سوئدی و كسب مدال برنز رقابت های ۹۸ كیلوگرم، كاروان ایران جهارمین مدال المپیک را هم به دست آورد ......

با برتری قاسم رضایی مقابل كشتی گیر سوئدی و كسب مدال برنز رقابت های ۹۸ كیلوگرم، كاروان ایران جهارمین مدال المپیک را هم به دست آورد ...

با برتری قاسم رضایی مقابل كشتی گیر سوئدی و كسب مدال برنز رقابت های ۹۸ كیلوگرم، كاروان ایران جهارمین مدال المپیک را هم به دست آورد.