کاریکاتور اختصاصی؛ راهنمای کامبک برابر کاشیما از زبان آقا جواد

جواد خیابانی که اخیرا با مصاحبه خود به زبان انگلیسی سوژه شده بود، حالا پس از گزارش بازی رفت برابر کاشیما راه کامبک و قهرمانی را به برانکو نشان می دهد ......
جواد خیابانی که اخیرا با مصاحبه خود به زبان انگلیسی سوژه شده بود، حالا پس از گزارش بازی رفت برابر کاشیما راه کامبک و قهرمانی را به برانکو نشان می دهد ...
جواد خیابانی که اخیرا با مصاحبه خود به زبان انگلیسی سوژه شده بود، حالا پس از گزارش بازی رفت برابر کاشیما راه کامبک و قهرمانی را به برانکو نشان می دهد. کاریکاتور از امیر دهقان