کاریکاتور اختصاصی؛ گوشه چشمی که مونیکا به جواد نشان داد!

در جدیدترین کاریکاتور اختصاصی مدال، امیر دهقان سراغ ماجرای به واقع باحال جواد آقای کاظمیان دوست داشتنی و مونیکا بلوچی معروف رفته و داستان آنها را در قابی سینمایی به تصویر کشیده است ......
در جدیدترین کاریکاتور اختصاصی مدال، امیر دهقان سراغ ماجرای به واقع باحال جواد آقای کاظمیان دوست داشتنی و مونیکا بلوچی معروف رفته و داستان آنها را در قابی سینمایی به تصویر کشیده است ...
در جدیدترین کاریکاتور اختصاصی مدال، امیر دهقان سراغ ماجرای به واقع باحال جواد آقای کاظمیان دوست داشتنی و مونیکا بلوچی معروف رفته و داستان آنها را در قابی سینمایی به تصویر کشیده است.