کری خواندن هوادار نوجوان برای مسئولان تیم!

......

هوادار یکی از تیم های انگلیسی که از عملکرد مدیران باشگاه محبوبش راضی نیست پس از بازی از فاصله دور آنقدر برایشان کری می خواند که خودش می ماند و ورزشگاه خالی!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال