کشف لاپاز با اسکیت!

ویدئویی بسیار دیدنی از حرفهایهای داسکیت که زیباترین محلههای لاپاز در بولیوی را با اسکیت درنوردیدهاند ......

ویدئویی بسیار دیدنی از حرفه‌ای‌های داسکیت که زیباترین محله‌های لاپاز در بولیوی را با اسکیت درنوردیده‌اند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس