کمد یادگاری های «لیونل مسی» یک لباس کم دارد!

لیونل مسی عکسی عجیب از اتاق لباس های یادگاری اش منتشر کرده اما جای لباس یک بازیکن بزرگ در این اتاق خالی است ......

لیونل مسی عکسی عجیب از اتاق لباس های یادگاری اش منتشر کرده اما جای لباس یک بازیکن بزرگ در این اتاق خالی است.