کنفرانس خبری لیکنز پیش از دیدار با پدیده(بخش دوم)/ ویدیو

کنفراس مطبوعاتی لیکنز، سرمربی تراکتور سازی را پیش از دیدار با پدیده تماشا می کنید....

کنفراس مطبوعاتی لیکنز، سرمربی تراکتور سازی را پیش از دیدار با پدیده تماشا می کنید.