کنفرانس مطبوعاتی رئالی‌ها پیش از دیدار با لژیاورشو

خلاصه ای از کنفرانس مطبوعاتی زین الدین زیدان و رافائل واران پیش از دیدار با لژیاورشو را همراه با امار پیش بازی ببینید ......

خلاصه ای از کنفرانس مطبوعاتی زین الدین زیدان و رافائل واران پیش از دیدار با لژیاورشو را همراه با امار پیش بازی ببینید.

تگ ها


فوتبال