کودک خوشحال در حاشیه اوپن استرالیا

کودکی که از خوشحالی در پوست خودش نمیگنجد و در جایگاه تماشاچیان بالا و پایین می پرد به یکی از صحنههای خبرساز در حاشیه اوپن استرالیا تبدیل شد ......

کودکی که از خوشحالی در پوست خودش نمی‌گنجد و در جایگاه تماشاچیان بالا و پایین می ‌پرد به یکی از صحنه‌های خبرساز در حاشیه اوپن استرالیا تبدیل شد.

تگ ها


طنز ورزشی اوپن استرالیا تنیس