کوین دورانت و ثبت 20 هزارمین امتیاز در ان.بی.ای

کوین دورانت با ثبت بیست هزارمین امتیازش موفق شد پس از لبران جیمز که در 28 سالگی به این رکورد رسید، دومین بازیکن جوان تاریخ بسکتبال امریکا با این آمار باشد ......

کوین دورانت با ثبت بیست هزارمین امتیازش موفق شد پس از لبران جیمز که در 28 سالگی به این رکورد رسید، دومین بازیکن جوان تاریخ بسکتبال امریکا با این آمار باشد.

تگ ها


بسکتبال