کیروش در جشن یکصدمین پیروزی‌اش در بازی‌های ملی

در این ویدیو صحبت هایکیروش را در جشن یکصدمین پیروزیاش در بازیهای ملی را تماشا می کنید ......

در این ویدیو صحبت های کیروش را در جشن یکصدمین پیروزی‌اش در بازی‌های ملی را تماشا می کنید.

تگ ها


ایران فوتبال