کیفیت فنی فوتبال ما افتضاح شده است اما به وزیر و سفیر گیر میدهند/ویدیو

کیفیت فنی فوتبال ما افتضاح شده است اما به وزیر و سفیر گیر میدهند ......

کیفیت فنی فوتبال ما افتضاح شده است اما به وزیر و سفیر گیر میدهند

 

تگ ها


وزیر ورزش سعید لطفی گفتگو ویژه ویدیو ویدئو فوتبال