کی‌روش دلش نمی خواهد کسی ایران را قهرمان بداند

هیولا باید بیدار بماند...

کارلوس کی‌روش طی روزهای اخیر به شدت سعی دارد بار سنگین قهرمانی را از روی دوش ایران بردارد و آن را روی دوش قطر، ژاپن و امارات بگذارد.