گرم کردن بازیکنان سایپا پیش از دیدار با پیکان/ ویدیو

بازیکنان سایپا پیش از دیدار با پیکان وارد زمین چمن شدند و به گرم کردن پرداختند ......

بازیکنان سایپا پیش از دیدار با پیکان وارد زمین چمن شدند و به گرم کردن پرداختند.