گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس

دیدار السد قطر و پرسپولیس ایران در جریان است....

دیدار السد قطر و پرسپولیس ایران در جریان است.

به گزارش مدال، گزارش تصویری از دیدار السد و پرسپولیس را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس
گزارش تصویری از دیدار السد - پرسپولیس