گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد

دیدار دو تیم ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان برگزار شد....

دیدار دو تیم ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان برگزار شد.

به گزارش مدال، گزارش تصویری دیدار ماشین سازی و فولاد را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و فولاد