گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی

ماشین‌سازی در خانه خود متوقف شد...

ماشین‌سازی در خانه خود متوقف شد

به گزارش مدال، گزارش تصویری از دیدار امروز ماشین‌سازی و نساجی که به تساوی بدون گل انجامید را مشاهده می کنید:

گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی
گزارش تصویری از دیدار ماشین‌سازی و نساجی