گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال

گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی در فاصله ۵ ساعت تا شروع بازی پرسپولیس و استقلال را می بینید....

گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی در فاصله  ۵ ساعت تا شروع بازی پرسپولیس و استقلال را می بینید.

گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی در فاصله  ۵ ساعت تا شروع بازی پرسپولیس و استقلال را می بینید.

 

گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال
گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال
گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال
گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال
گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال
گزارش تصویری از ورزشگاه آزادی قبل از بازی پرسپولیس و استقلال