گزارش مسابقات مهیج آف رود: «هارد اِندوروُ»– روز اول

روز اول از مسابقات هارد اندورو در برزیل انجام شد و گراهام جارویس توانست در مسیر دشوار این دور برنده شود ......

روز اول از مسابقات هارد اندورو  در برزیل انجام شد و گراهام جارویس توانست در مسیر دشوار این دور برنده شود. سری می زنیم به محل مسابقه و نظر شرکت کننده ها را می شنویم.