گزارش گل ثانیه صفر«استیفن کری» به 5 زبان مختلف

در انتهای کوارتر دوم مسابقه گلدن استیت برابر کلیپرز استیفن کری در ثانیه صفر از وسط زمین توپ را به داخل سبد انداخت تا ورزشگاه از شدت هیجان منفجر شود ......

در انتهای کوارتر دوم مسابقه گلدن استیت برابر کلیپرز استیفن کری در ثانیه صفر از وسط زمین توپ را به داخل سبد انداخت تا ورزشگاه از شدت هیجان منفجر شود. گزارش پرتاب زیبای کری را به 5 زبان مختلف ببینید و بشنوید.  

تگ ها


بسکتبال