گفتگو با بانوی مدال آور قایقرانی

در این ویدیوسونیا گماری تنها مدال آور تاریخ اسلالوم ایراناز شروع ورزش قایقرانی تا ورودش به عرصه مربی گری می گوید ......

در این ویدیو سونیا گماری تنها مدال آور تاریخ اسلالوم ایران از شروع ورزش قایقرانی تا ورودش به عرصه مربی گری می گوید.

تگ ها


اخبار روز کانو و کایاک اسلالوم