گفت‌وگو با مدیرکل ورزش استان خوزستان در مورد اتفاقات ورزشگاه غدیر

گفتوگو با حیدری، مدیرکل ورزش استان خوزستان در مورد اتفاقات ورزشگاه غدیر اهوازرا تماشا می کنید ......

 گفت‌وگو با حیدری، مدیرکل ورزش استان خوزستان در مورد اتفاقات ورزشگاه غدیر اهواز را تماشا می کنید.

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال