گفت و گوی اختصاصی مدال با مدیر‌عامل سپاهان

گفت و گوی خبرنگار مدال با تابش مدیرعامل سپاهان را تماشا می کنید...

گفت و گوی خبرنگار مدال با تابش مدیرعامل سپاهان را تماشا می کنید.