گفت و گوی نوروزی مدال با سامان نریمان جهان/ ویدیو

گفت و گوی اختصاصی خبرنگاران مدال با سامان نریمان جهان بازیکن پیکان را می بینید....

گفت و گوی اختصاصی خبرنگاران مدال با سامان نریمان جهان بازیکن پیکان را می بینید.