گفت و گوی ویژه مدال با علی پروین/ ویدیو

مصاحبه اختصاصی مدال با اسطوره پرسپولیس علی پروین در حاشیه بازی پیشکسوتان پرسپولیس با کودکان کار را تماشا می کنید ......

مصاحبه اختصاصی مدال با اسطوره پرسپولیس علی پروین در حاشیه بازی پیشکسوتان پرسپولیس با کودکان کار را تماشا می کنید.