گلزنی «کازویوشی میورا» در 50 سالگی (پیرترین گلزن تاریخ فوتبال)

کازویوشی میورا مهاجم کهنه کار ژاپنی در آخرین بازی یوکوهاما دروازه ناکازاکی را باز کرد تا در 50 سالگی رکورد پیرترین گلزن تاریخ فوتبال در دیدارهای رسمی را از استنلی ماتیوس افسانه ای بگیرد و نام خود را در تاریخ این رشته جاودانه کند ......

کازویوشی میورا مهاجم کهنه کار ژاپنی در آخرین بازی یوکوهاما دروازه ناکازاکی را باز کرد تا در 50 سالگی رکورد پیرترین گلزن تاریخ فوتبال در دیدارهای رسمی را از استنلی ماتیوس افسانه ای بگیرد و نام خود را در تاریخ این رشته جاودانه کند. 

تگ ها


فوتبال