گل آنخل دی‌ماریا ؛ پاریسن ژرمن 1 - 0 دیژون

آنخل دیماریا گل اول پاریسی ها را به ثمر رساند. ......

آنخل دی‌ماریا گل اول پاریسی ها را به ثمر رساند.

 

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال