گل آندره کراماریچ؛ کرواسی1- 0اسپانیا

آندره کراماریچ دروازه اسپانیا را باز کرد. ......

 آندره کراماریچ دروازه اسپانیا را باز کرد.

تگ ها


فوتبال