گل آندریاس کورنلیوس ؛ رم 0 - 1 آتالانتا

آندریاس کورنلیوسدروازه رم را باز کرد. ......

آندریاس کورنلیوس دروازه رم را باز کرد.

تگ ها


سری آ فوتبال