گل ادن هازارد؛ چلسی 1 - 1 ولورهمپتون

ادن هازارد گل اول چلسی را وارد دروازه ولورهمپتون کرد....

گل اول چلسی توسط ادن هازارد به ثمر رسید.