گل ادینسون كاوانی؛ لزاربیه 0 - 1 پاریسن ژرمن

کاوانی گل دوم پاریسن ژرمن را به ثمر رساند. ......

کاوانی گل دوم پاریسن ژرمن را به ثمر رساند.

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال