گل ادینسون کاوانی ؛ پاریسن ژرمن 1 - 0 لیون

ادینسون کاوانی با ضربه پنالتی دروازه لیون را با زکرد. ......

ادینسون کاوانی با ضربه پنالتی دروازه لیون را با زکرد.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال